Vakantiewetgeving. Aansprakelijkheid Nederlandse Staat voor reeds opgebouwde maar niet-uitbetaalde vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid

21 oktober 2013By Caroline de Graaf

Aanleiding voor deze bijdrage is het arrest van het Gerechtshof Den Haag d.d. 15 oktober 2013 in de zaak X/Staat der Nederlanden. De uitspraak sluit aan bij een aantal arresten over artikel 7 van Richtlijn (93/104/EG en zijn opvolger) 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd. Kort samengevat bepaalt het artikel dat iedere … Read More

Monster Worldwide Netherlands B.V. maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd bij arbeidsbemiddeling

20 september 2013By Caroline de Graaf

Monster Worldwide Netherlands B.V. maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd bij arbeidsbemiddeling door op vacaturesite Monsterboard aan werkgevers een keuzeoptie te bieden, waarbij kan worden geselecteerd op een maximum aantal jaren relevante werkervaring. College voor de Rechten van de Mens Oordeel: 2013-116 Datum: 18 september 2013 Dossiernummer: 2013-0105 Oordeel in de zaak van Stichting … Read More

Verboden onderscheid op grond van geslacht door vrouw (transgender) aan te schrijven als man. Geen onderscheid door afwijzing betaald buitengewoon verlof voor bezoeken aan specialisten

8 juli 2013By Caroline de Graaf

College van B&W van de gemeente ‘s-Hertogenbosch maakt verboden onderscheid op grond van geslacht, aldus het College voor de Rechten van de Mens d.d. 3 juli 2013, oordeel 2013-84. Dit omdat het College een werknemer die in een transgendertraject zit (van man naar vrouw) aan blijft schrijven als man. Het college maakt geen onderscheid door … Read More

Afwijking bij CAO-VVT van het bepaalde dat slechts gedurende de eerste zes maanden geen recht op loondoorbetaling bestaat

9 april 2013By Caroline de Graaf

In deze procedure staat de vraag centraal of werkneemster op grond van het in artikel 7: 610b BW bedoelde rechtsvermoeden aanspraak heeft verkregen op loon over de periode waarin zij niet is opgeroepen tot het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. De kantonrechter te Haarlem (9 april 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ6725) is van oordeel dat het antwoord op … Read More

Ondanks overeenkomst van opdracht toch toestemming nodig van het UWV werkbedrijf om de overeenkomst met opdrachtnemer te mogen beëindigen

16 maart 2013By Caroline de Graaf

In deze procedure staat de vraag centraal of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. En indien van deze laatste overeenkomst sprake is of alsdan het BBA van toepassing is. De voorzieningenrechter te Amsterdam (d.d.15 maart 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ4317) is van mening dat er sprake is van een overeenkomst van opdracht. In … Read More

Wegnemen en opdrinken blikjes cola gondslag voor ontslag

25 februari 2013By Caroline de Graaf

In deze procedure staat de vraag centraal of het stelselmatig over een langere periode blikjes cola wegnemen uit een magazijn een voldoende grond oplevert voor een ontbinding wegens gewichtige redenen. De kantonrechter te Arnhem (d.d. 21 februari 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ1980) beantwoordt deze vraag bevestigend en ontbindt, ondanks een 26 jarig durend dienstverband, de arbeidsovereenkomst om die … Read More

Betwisting mondeling proeftijdbeding. Geen rechtsgeldig gegeven ontslag

30 januari 2013By Caroline de Graaf

In deze procedure staat de vraag centraal of een proeftijd is overeengekomen, althans welke duur de proeftijd heeft en dus of Voortse Vallei al dan niet binnen de proeftijd de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd. De kantonrechter te Arnhem (19 december 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BY7040) oordeelt dat er geen proeftijd is overeengekomen en het ontslag aldus niet rechtsgeldig is … Read More

Loonstrook eenvoudiger

1 januari 2013By Caroline de Graaf

Per 1 januari 2013 is de Wet uniformering loonbegrip in werking getreden. Met de introductie van dit uniform loonbegrip wordt een administratieve lastenverlichting beoogd. In plaats van verschillende definities en berekeningen zijn thans de grondslagen voor het berekenen van het loon voor de loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) gelijk. Kort samenvattend … Read More