ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHTEN VERLEEND AAN ARBEIDSRECHT DE GRAAF

1. ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: Arbeidsrecht De Graaf.
2. Cliënt: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
3. Derden: door cliënt of opdrachtnemer ingeschakelde (rechts)persoon.
4. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten – die opdrachtnemer voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
5. Verschotten: kosten die de maatschap in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
6. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige opdracht, tenzij cliënt en opdrachtnemer voorafgaande aan de opdracht schriftelijk anders overeenkomen.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, in het bijzonder wanneer de zich ontwikkelende omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

3. OVEREENKOMST EN UITVOERING OPDRACHT
1. De overeenkomst komt pas tot stand, nadat opdrachtnemer deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.
2. De cliënt aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.
3. De cliënt stemt ermee in dat opdrachtnemer de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren of indien noodzakelijk, door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. DECLARATIE
1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, periodiek in rekening worden gebracht.
3. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de slotdeclaratie.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd het door haar gehanteerde uurtarief tussentijds te wijzigen. Een dergelijke wijziging kan pas ingaan vanaf de datum dat de wijziging schriftelijk wordt doorgegeven.

5. OVERMACHT
1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, waaronder begrepen – maar daartoe niet beperkt – stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Indien nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan opdrachtnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6. BETALING
1. Cliënt is alleen van zijn betalingsverplichting jegens opdrachtnemer gekweten indien en voorzover hij het verschuldigde heeft overgemaakt op de door opdrachtnemer daartoe opengestelde en vermelde bank- of girorekening ten name van opdrachtnemer, dan wel in contanten heeft betaald aan opdrachtnemer.
2. Betaling van declaraties van opdrachtnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
3. Indien opdrachtnemer tegen cliënt die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van cliënt met een minimum van 15% van de openstaande declaraties.

7. AANSPRAKELIJKHEID
1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens cliënten en derden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten beroeps- en of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het onder de verzekering toepasselijk eigen risico.
2. Alle aanspraken van cliënt en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Arbeidsrecht De Graaf binnen één jaar nadat de cliënt respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat cliënt haar, al dan niet gedeeltelijk, onjuiste of onvolledige, al dan niet te laat, informatie heeft verstrekt.
4. Bij het inschakelen van opdrachtnemer door derden en bij het gebruik door opdrachtnemer van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal opdrachtnemer steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk.
5. De cliënt vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met, of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Op alle opdrachten tussen cliënt en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht zal geen mededeling aan derden worden gedaan en deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.

Algemene_Voorwaarden_Arbeidsrecht_De_Graaf